مشخصات فردی و زندگینامه
نام:ابراهیم
نام خانوادگی:عبدی
شهرت:عبدی
پست الکترونیک:e.abdi@ismc.ir
نخصص ها:علوم حدیث